Hotel Parking

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOTELPARKING B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten Hotelparking. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van iedere Overeenkomst gesloten tussen Hotelparking en een Parkeerder.

1. Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Diensten: het ophalen van het Voertuig, het parkeren van het Voertuig op het parkeerterrein van Hotelparking en het terugbrengen van het Voertuig op het afgesproken tijdstip;

Hotelparking: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk Hotelparking B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53915011;

Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de Parkeerder en Hotelparking, bestaande uit parkeerformulier, deze Algemene Voorwaarden, hetgeen op de Website is vermeld en;

Parkeerder: de eigenaar/gebruiker van een Voertuig die zich kan legitimeren met een rijbewijs en de groene kaart van het Voertuig;

Parkeerformulier: het formulier waar de Parkeerder zijn gegevens en de gegevens omtrent het Voertuig invult;

Parkeerkosten: bedrag dat de Parkeerder is verschuldigd voor het
gebruik van de Diensten van Hotelparking;

Partijen: een Parkeerder en Hotelparking gezamenlijk;

Voertuig: de door de Parkeerder ingeleverde personenauto;

Website: de website met de domeinnaam http://www.hotelparking.nl.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Hotelparking en de Parkeerder, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
2.2. De Parkeerder gaat bij het invullen van het Parkeerformulier akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hotelparking zal deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op dusdanige wijze aan de Parkeerder ter beschikking stellen dat deze Algemene Voorwaarden kunnen worden bewaard en in de toekomst kunnen worden ingezien.
3. Overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand indien een Parkeerder het Parkeerformulier volledig invult en dit formulier voor akkoord wordt ondertekend door Hotelparking.
3.2. De Parkeerder garandeert dat de door hem of haar opgegeven gegevens op het Parkeerformulier volledig, accuraat, correct en actueel zijn en dat hij of zij bevoegd is het Voertuig voor het parkeren aan te bieden. De Parkeerder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van enig gebrek in de opgegeven gegevens.
3.3. De Parkeerder garandeert dat het Voertuig afdoende is verzekerd en dat het Voertuig van voldoende brandstof is voorzien voor de Diensten van Hotelparking.

3.4. De Parkeerder garandeert dat hij of zij gedurende de periode dat hij of zij gebruikt maakt van de Diensten van Hotelparking bereikbaar is op het door hem of haar opgegeven telefoonnummer.

3.5. Partijen beogen met het sluiten van een Overeenkomst uitdrukkelijk niet het sluiten van een overeenkomst van bewaarneming. De Overeenkomst omvat geen bewaking dan wel enige aansprakelijkheid van Hotelparking met betrekking tot schade aan het Voertuig c.q. aan wat zich daarin, daaraan of daarop bevindt, en aan Parkeerder en diens mede-inzittenden van het Voertuig.

4. Parkeerkosten
4.1. De Parkeerkosten worden berekend volgens het door Hotelparking vastgestelde tarief:

• de eerste 24 uur parkeren € 35,- (inclusief ophalen en brengen)
• de tweede en de navolgende 24 uren € 25,-
• voor bussen tot 5 meter is de eerste 24 uur en de daarop volgende 24 uren €40,-
• voor bussen langer dan 5 meter is de prijs op aanvraag
• elk extra uur na 24 uren wordt € 2,- per uur betaald, waarbij een deel van een uur wordt gezien als een heel uur, met een maximum van € 20,-
• tussentijds het Voertuig terugbrengen € 10,-
• het Voertuig terugbrengen na openingstijd € 50,-.

4.2. Hotelparking is te allen tijde gerechtigd haar tarief te wijzigen.

4.3. Wanneer vooraf een parkeerperiode wordt afgesproken en de Parkeerder deze periode voor afloop wenst te verlengen, dan geldt automatisch het tarief als opgenomen in lid 1 van dit artikel.

4.4. Indien de Parkeerder geen afschrift van het Parkeerformulier kan tonen, is hij voor elke dag of gedeelte daarvan, waarop hij naar het oordeel van Hotelparking gebruik van de Diensten van Hotelparking heeft gemaakt het tarief voor een vol etmaal verschuldigd.

5. Betaling

5.1. Het verschuldigd Parkeergeld dient, voordat de Parkeerder het Voertuig retour ontvangt, contant te worden betaald, tenzij een andere betalingsregeling is getroffen.

5.2. Indien de Parkeerder het Parkeergeld niet contant kan voldoen, en er is geen andere betalingsregeling getroffen, dan zal Hotelparking gebruik maken van haar retentierecht en het voertuig onder zich houden. Het tarief als opgenomen in artikel 4.1. van deze Algemene Voorwaarden blijft onverkort van toepassing gedurende de periode dat de Parkeerder niet aan haar betalingsverplichting voldoet en Hotelparking het Voertuig onder zich houdt.

5.3. Indien Hotelparking met de Parkeerder een andere betalingsregeling heeft getroffen zal bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn de Parkeerder van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De Parkeerder is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De Parkeerder is daarbij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente.
6. Aansprakelijkheid

6.1. Hotelparking is pas in verzuim nadat de Parkeerder Hotelparking schriftelijk per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld.

6.2. Hotelparking aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de Parkeerder en/of andere inzittenden van het Voertuig dan wel andere zaken die de Parkeerder en/of inzittenden onder hun berusting hebben en evenmin voor onder verantwoordelijkheid van Parkeerder en/of andere inzittenden vallende dieren. Evenmin aanvaardt de eigenaar enige aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, aan voor een bedoelde zaken van Parkeerder en/of mede-inzittenden van het voertuig respectievelijk mee vervoerende dieren, ter zake van lichamelijk letsel of enige andere schade direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de Diensten van Hotelparking.

6.3. Iedere aansprakelijkheid van Hotelparking is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door Hotelparking gesloten verzekering wordt uitbetaald. Hotelparking heeft in ieder geval een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een Cliëntenobjecten Verzekering en een Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen afgesloten.

6.4. Voor zover de verzekering van Hotelparking geen dekking biedt kan Hotelparking slechts aansprakelijk worden gehouden voor door de Parkeerder en/of derden geleden directe, zuivere vermogensschade. Hotelparking is niet aansprakelijkheid voor enige andere soort schade, zoals letselschade, immateriële schade, gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsstagnatie of verlies van data, tenzij de aansprakelijkheid van Hotelparking voor dergelijke schade is gebaseerd op dwingend recht.

6.5. Hotelparking is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derde partijen van wiens diensten Hotelparking gebruik maakt.

6.6. De Parkeerder vrijwaart Hotelparking tegen vorderingen van derden uit welke hoofde ook jegens Hotelparking, die het gevolg zijn van het handelen en/of nalaten van de Parkeerder.

6.7. De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Diensten door hem of haar is veroorzaakt, zoals schade als gevolg van een lekkend Voertuig.

7. Algemene bepalingen
7.1. Als Hotelparking op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de Parkeerder is toegestaan één of meerdere bepalingen uit deze Overeenkomst niet na te komen.
7.2. De nietigheid, vernietigbaarheid dan wel andere niet-afdwingbaarheid van een bepaling uit de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen uit de Overeenkomst. Als een bepaling uit de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of op andere wijze niet-afdwingbaar mocht zijn, zal Hotelparking binnen redelijke termijn voorzien in een nieuwe bepaling met rechtskracht die de oorspronkelijke bedoeling van Hotelparking zo veel mogelijk benadert.
7.3. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.

7.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister te Amsterdam onder nummer 53915011.
8. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
8.1. Op de rechtsverhouding tussen de Parkeerder en Hotelparking is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. De rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van tussen de Parkeerder en Hotelparking gerezen geschillen.